معرفی

مشخصات فردی

لیلا اسدپور

نام - نام خانوادگی : لیلا   اسدپور

پست الکترونیکی : asadpour@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

لیلا اسدپور
لیلا اسدپور

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^